Дарко ПетковскиДИРЕКТОР

Стручна служба

Олгица Павловска Секретар
Татјана Н. Додевска Психолог
Кристина Ѓоргиевска Педагог
Галина Стевановска Библиотекар
Андриана МитевскаБиблиотекар

Предметна настава

Јаким Ристовски Математика
Елизабета РадевскаМатематика
Анкица Петрушевска Македонски јазик
Андриана Митевска Македонски јазик
Мирјана РадуловиќМакедонски јазик
Димка Божинова ЃорѓиевскаГеографија
Александра СтоевскаБиологија/Хемија
Марија ЗоксимовскаЛиковно образование
Фросина КузеваТехничко образование / Информатика
Вера ВучковаАнглиски Јазик
Марија МитреваАнглиски Јазик
Емилија СтојановскаАнглиски Јазик
Билјана СмилевскаГермански јазик
Дејан ДимитријевиќФизичко образование
Влатко НајдовскиФизичко образование
Марко СимиќФизичко образование
Јулија АтанасовскаФизика

Наставници кои ги дополнуваат часовите во нашето училиште

Наташа НеделковскаЕтика на религиите
Снежана МитевскаЕтика

Одделенска Настава

Мршевци

Силвана Величковиќ
Габриела Младеновска
Јованка Грозданоска
Ивана Лазаровска

Миладиновци

Сузана Крстева
Драгица Апостоловска
Елена Карагунова
Габи Николовска
Сунчица Митровска
Лидија Николовска

Текија

Јелена Савова
Милена Сарафимовска
Радица Блажевска
Ана Симовска
Ленче Трајковска