social image
НАШЕТО УЧИЛИШТЕ
Општинското основно училиште „Браќа Миладиновци“ се наоѓа во с.Миладиновци,Општина Илинден. Нашето училиште е училиште со еднакви можности за раст и развој!
НАШАТА МИСИЈА
Нашето еко - училиште е пријатно катче за стекнување знаења, воспитување и толеранција помеѓу учениците, родителите и вработените.
НАШАТА ВИЗИЈА
Подобри услови за работата на училиштето,унапредување на мултикултурната соработка и помагање на учениците од социјално ранливите категории, ќе создадеме квалитетна клима за работа и ќе го подобриме училишниот успех.

ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ

OОУ” Браќа Миладиновци” с. Миладиновци се наоѓа во општина Илинден. Во состав на централното училиште работат две подрачни училиште во селата Текија и Мршевци.

Развојниот пат на училиштето може да се каже дека минува низ две етапи и тоа: првата од 1939 година, вторатаод 1957 година, па до денес. Училиштето “ Браќа Миладиновци” с. Миладиновци, работи во три објекти и тоа, централно училиште во с. Миладиновци и две подрачни училишта во с. Мршевци и с. Текија.

Известувања и вести

АКТИВНОСТИ

My Place on Earth

Моето место на земјината топка

Прочитај повеќе

In Someone Else's Shoes

Да се биде во туѓа кожа

Прочитај повеќе

Global Voyages: Exploring Famous Cities

Патуваме и учиме

Прочитај повеќе

Меѓуетничка интеграција преку спорт

Пријателски фудбалски натпревар

Прочитај повеќе

Екскурзија за учениците од деветто одделение

Патување низ Македонија

Прочитај повеќе

Еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение

Патување до Крушево

Прочитај повеќе

Дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение

Посета на многубројни локалители

Прочитај повеќе

Патронен празник на училиштето

Одбележан патрониот празник на училиштето

Прочитај повеќе

Денови на култура

Литературен конкурс

Прочитај повеќе